Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy společenství

22. 10. 2008
Stanovy
Společenství vlastníků jednotek
Lonkova 489-494
 
 
 
     Společenství vlastníků jednotek (dále v textu používán jen text „společenství“) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (tzv.zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb. A zákona č. 103/2000 Sb.
 
 
 
Článek I
Název společenství
 
Společenství je právnickou osobou vyvíjející svoji činnost pod názvem Společenství vlastníků jednotek Lonkova č.p. 489-494
 
 
 
Článek II
Sídlo společenství
 
Pardubice, Lonkova ulice č.p. 492
 
 
 
Článek III
Předmět činnosti
 
Předmětem činnosti společenství je správa bytového domu Lonkova č.p. 489-494, tzn. zajišťování provozu, oprav a rekonstrukcí společných částí bytového domu a zabezpečování dalších činností spojených s provozem bytového domu.
 
 
Článek IV
Orgány společenství
 
Orgány společenství jsou:
 
a)      shromáždění vlastníků jednotek v domě (dále jen „shromáždění“),
b)      výbor společenství (dále jen „výbor“)
 
 
 
 
 
Článek V
Shromáždění
 
1) Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství
 
2) Do výlučné pravomoci shromáždění náleží rozhodování:
 
-          o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona o         
       vlastnictví bytů,
-         o schvalování nebo o změně stanov,
-         o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám se souhlasem vlastníků jednotek,
-         o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu,
-         rozhodování o výši příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány,
-         stanovení výše odměny členů výboru,
-         o způsobu správy bytového domu.
 
3) Shromáždění je svoláváno výborem nejméně jedenkrát v kalendářním roce. Shromáždění musí být svoláno rovněž z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Neplní-li výbor povinnost svolat shromáždění, mohou jej svolat vlastníci jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů. Jimi zvolený člen řídí pak schůzi tohoto shromáždění.
 
4) Písemná pozvánka na shromáždění musí být členům společenství zaslána na adresu bydliště uvedenou v seznamu členů společenství nejméně 15 dní před konáním schůze shromáždění. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání schůze shromáždění. K pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se může člen společenství s těmito podklady seznámit.
 
5) Jednání shromáždění organizuje a řídí předseda výboru. Podklady pro jednání shromáždění připravuje výbor.
 
6) Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů, k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků.
 
7) Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu, spoluvlastníci mají jeden hlas. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, je třeba diskutovat o řešeném problému. Po diskusi se opakuje hlasování. Nedosáhne-li se ani opakovaným hlasováním potřebné většiny, rozhoduje na návrh kteréhokoliv vlastníka jednotky soud. Jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný vlastník jednotky požádat soud, aby o ní rozhodl (§ 11 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů).
 
8) K přijetí usnesení shromáždění o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy, o změně stanov a o tom, zda budou uzavřeny smlouvy o zástavním právu k jednotkám se souhlasem vlastníků příslušných jednotek je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných vlastníků.
 
9) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu, je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek.
 
10) Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
 
-         datum a místo konání shromáždění,
-         přijatá usnesení,
-         výsledky hlasování,
-         námitky členů proti rozhodnutí společenství, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
 
11) Přílohu zápisu z jednání shromáždění tvoří podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům
 
 
 
 
Článek VI
Výbor
 
1) Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství.
 
2) Výbor má pět členů volených a odvolávaných shromážděním. Členem výboru může být pouze vlastník jednotky v domě starší 18ti let. Funkční období členů výboru činí 2 roky a začíná dnem jejich zvolení. Člen výboru může být volen opětovně.
 
3) Výbor zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
 
4) Za výbor jedná navenek předseda nebo místopředseda výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy výboru a dalšího člena výboru, V případě nečinnosti nebo dlouhodobé nepřítomnosti jsou tito povinni zmocnit k jednání kteréhokoliv jiného člena výboru.
 
5) K platnosti zvolení členů výboru je zapotřebí, aby na schůzi shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu.
 
6) Pokud nejde o věci ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si rozhodování v určitých věcech shromáždění nevyhradilo, rozhoduje výbor. Výbor plní usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Výbor svolává kterýkoliv jeho člen.
 
7) Výbor zejména:
 
     - jedná ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo
         pokud si je shromáždění nevyhradilo, 
- svolává shromáždění, připravuje podklady pro jejich jednání a řídí a organizuje jednání,
- rozhoduje o výši záloh na úhradu za jednotlivé služby a o způsobu rozúčtování úhrad za
    služby na jednotlivé vlastníky, není-li rozúčtování úhrad za služby stanoveno zvláštním                 
    právním předpisem, např. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná 
    s užíváním bytu,
- odpovídá za vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládá ji shromáždění ke 
    schválení,
- odpovídá za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění,         
    usnesení apod.,
- činí opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek na příspěvcích na výdaje  
    spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako 
    celku a záloh na služby.
 
8) Z jednání výboru se pořizuje zápis
 
9) Člen výboru může být během funkčního období odvolán shromážděním, jestliže poruší 
      závažným způsobem nebo opakovaně své povinnosti nebo je dlouhodobě (více než tři 
      měsíce) nepřítomný.
 
10) Člen výboru může během funkčního období ze své funkce odstoupit. Odstoupení je
       povinen písemně oznámit ostatním členům výboru. Funkční období končí šedesátým
       dnem po doručení oznámení o odstoupení z funkce předsedovi výboru (pokud 
       odstupuje předseda, tak doručení oznámení o odstoupení místopředsedovi výboru).
 
11) Při odstoupení nebo odvolání člena výboru je výbor povinen do 60ti dnů svolat
      shromáždění za účelem volby nového člena (nových členů) výboru.
 
12) Členům výboru náleží za jejich činnost ve výboru odměna. Výši odměny stanoví svým
       rozhodnutím shromáždění.
 
 
Článek VII
Vznik členství, evidence členů společenství
 
1) Členy společenství se stávají fyzické a právnické osoby, které nabyly vlastnictví jednotek
      v domě, a to dnem vzniku společenství nebo dnem nabytí vlastnictví jednotky.
 
2) Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví
      jednotky. Spoluvlastníci jednotek jsou společnými členy společenství.
 
3) Výbor vede aktuální seznam členů (společných členů) společenství. Seznam obsahuje
      jméno a příjmení člena (společných členů), trvalé bydliště, popřípadě adresu pro 
     doručování písemností, velikost spoluvlastnického podílu na společných částech bytového
     domu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek VIII
Práva a povinnosti člena společenství
 
1) Člen společenství má právo zejména:
 
-         účastnit se veškeré činnosti společenství,
-         podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění,
-         volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li stanovené podmínky,
-         předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství,
-         obdržet vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou domu a záloh na úhradu za služby, které byly poskytnuty na účet společenství
-         nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti společenství a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů.
 
2) Člen společenství je povinen zejména:
 
-         dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů společenství,
-         řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy, rozhodnutími orgánů společenství a pokyny výrobce či správce technických zařízení,
-         neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob a další skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně provádění činnosti směřující k předcházení škod,
-         hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu,
-         hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování
-         umožnit na předchozí vyzvání vstup do jednotky osobám pověřeným kontrolou, provádění oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku,
-         odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám vlastník jednotky nebo ti, kteří s ním jednotku užívají nebo nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácnosti,
-         zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv ostatních členů společenství a podstatně omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv,
-         umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot,
-         oznámit bez zbytečného odkladu výboru nabytí vlastnictví jednotky,
-         oznamovat výboru změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
 
3) Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může člen společenství provádět jen se souhlasem všech členů společenství. Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, může člen společenství provádět jen na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi členy společenství.
 
 
 
 
 
 
Článek IX
Zánik členství ve společenství
 
1) Členství ve společenství zaniká:
 
-         úmrtím člena společenství – fyzické osoby,
-         převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,
-         zánikem člena společenství – právnické osoby,
-         zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství.
 
2) Společné členství spoluvlastníků zaniká i tehdy, pokud v důsledku úmrtí nebo zániku
     jednotek zůstane ze spoluvlastníků pouze jediný vlastník jednotky.
 
 
 
Článek X
Úhrada nákladů spojených se správou domu
 
1) Správa bytového domu bude zajišťována specializovanou společností zabývající se touto činností, tzv. správcem. Výkon správy bude právně ošetřen smlouvou uzavřenou mezi správcem a společenstvím. O osobě správce bytového domu rozhoduje shromáždění společenství. Uzavření smlouvy o správě bytového domu a sjednání podmínek správy bytového domu je plně v kompetenci výboru. Výbor je při sjednávání podmínek smlouvy vázán usneseními shromáždění, pokud byla učiněna. Při uzavírání smlouvy o správě bytového domu a sjednávání podmínek takové smlouvy je výbor povinen postupovat obezřetně, s náležitou péčí a odborností a dbát maximálně zájmů vlastníků jednotek.
 
2) Veškeré platby, tzn. zejména platby na výdaje spojené se správou bytového domu, opravy, údržba, rekonstrukci, modernizaci a na úhradu za poskytované služby platí členové společenství měsíčně v částkách a termínech sjednaných ve smlouvě o obstarání správy bytového domu, a to na účet společenství.
 
3) Nevyčerpaný zůstatek na zálohách na správu domu, rekonstrukci a modernizaci se s jednotlivými členy společenství nevypořádává a převádí se do následujícího roku.
 
 
 
Článek XI
Hospodaření společenství, způsob nakládání s majetkem společenství
 
1) Společenství je samostatnou účetní jednotkou. Vede účetní evidenci podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve které budou zobrazeny majetkové a finanční poměry společenství.
 
2) Vedení účetnictví v souladu s právními předpisy zajišťuje výbor
 
 
 
 
3) O způsobu nakládání s majetkem společenství rozhoduje:
 
-         společenství, v případě zásadních oprav a rekonstrukci bytového domu, oprav většího rozsahu,
-         výbor, v případě běžných oprav a údržby
 
     Posouzení rozsahu oprav je v pravomoci výboru.
 
4) Vlastníci jednotek ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.
 
 
 
 
Článek XII
Zánik společenství
 
     Společenství zaniká v případě zániku domu a v případech uvedených v § 5 odst. 6 a 7 zákona.